Smaller Default Larger

انتخاب رشته و مشاوره

نقش مشاوردرمدارس:
 مشاوران باتسهیل جریان رشد همه جانبهء فرد، آموزش مهارتهای زندگی فردی-اجتماعی ،کاهش وحذف موانع رشد، خودشناسی و محیط شناسی و ارائه سایر خدمات یاورانه، روانشناختی درمدارس نقش بسیارحساسی دارند.
عمده ترین اهدافی که می توان ازطریق خدمات راهنمایی ومشاوره به آنها دست یافت عبارتند از:
 الف: رشد وتوسعه قوای فکری ومعنوی وعقلی دانش آموزان:

ایجاد پیشرفت در کسب مهارتهای مطالعه

راهنمایی دانش آموز برای انتخاب رشته های تحصیلی

طرح ریزی برای انتخاب دروس، برای ادامه تحصیلات

ترغیب دانش آموز برای بهره برداری خوش بینانه و خلاقانه از نیروی خویش

 ب: رشد وتوسعه مهارتهای شغلی وحرفه ای دانش آموز:

یاری کردن دانش آموزان تا ازتوانائیها و علائق حرفه ای خویش آگاه شوند.

یاری کردن دانش آموزان تا از موقعیتها و فرصتهای استخدامی و شغلی جامعه مطلع شوند.

یاری کردن دانش آموزان تا بر اساس شناسایی خویش و فرصتهای حرفه ای به توسعه و پیشرفت در حرفه و شغل خود بپردازد و طرحها و تصمیمات خود را مؤثر سازد.

ج: رشد و توسعه شخصیت دانش آموز:

یاری کردن دانش آموز تا برای خود به عنوان عضوی از جامعه احترام قائل شود.

 یاری کردن دانش آموز تا در ایجاد روابط و مناسبات متقابل دارای شایستگی شود.

 همکاری با معلمان در تدارک محیط سالم و مساعد در کلاس تا به رشد روانی دانش آموزان کمک شود.

 ارتباط با والدین به منظور ایجاد شناخت رفتارهای طبیعی و نیازمندیهای روانی جوانان.

نقش مشاور درامور تحصیلی:

دانش آموزان درجریان تحصیل با مشکلات زیادی مواجه می شوند که مشاور می تواند در رفع این مشکلات کمکهای مؤثری به دانش آموزان ارائه دهد که پاره ای از این مشکلات را می توان به شرح زیر برشمرد:
1- ضعف پایه ي تحصیلی: در مورد چنین دانش آموزانی مشاور باید برای فراگیری دروس پایه از نقطه ای که ضعف دارد برنامه ریزی کند ویا به کمک خانواده ضعف پایهء او را جبران کند. فشار آوردن و وادار کردن دانش آموز به زحمات شبانه روزی در سطح بالای تحصیلی بدون توجه به پایه بی فایده است. آماده کردن دانش آموز و اولیای وی برای چنین برنامه ای نیاز به جلسات مشاوره ای دارد که متولی آن مشاور مدرسه است.
 2- کمبود یا نبود انگیزه تحصیلی: دانش آموزانی وجود دارند که از نظر هوشی درحد طبیعی و ظرفیت لازم برای یادگیری را دارند،اما انگیزه ای برای درس خواندن ندارند. در مورد اینگونه دانش آموزان که تعدادشان نیز کم نیست. مشاور باید علت تنبلی را جستجو و برای درس خواندن آنها ایجاد انگیزه کند تشویق کردن به انحای مختلف،ایجاد زمینه های موفقیت برای دانش آموز، او را به هنگام تائید کردن و در مجموع به کار بردن انگیزه های طبیعی می تواند کارساز باشد. مشاوران با همکاری سایر عوامل آموزشی و پرورشی می توانند در سه سطح پیشگیری راهنمايي و هدايت اقدام به فعالیت نمایند. مدرسه مکان مناسبی برای اجرای برنامه های پیشگیری ازمشکلات روانی عاطفی است وبخش مهمی ازرسالت مدرسه به آموزش سازگاری عاطفی فرد درزندگی اختصاص دارد. لذا مدرسه بهترین فضا و فرصت برای آموزش ترویج شیوه های سازگاری صحیح در زندگی فردی و اجتماعی است . مشاوران در بعد پیگیری اولیه با آموزش مهارتهای زندگی و با ارائه خدمات راهنمایی مشاوره واطلاع رسانی در زمینه های تربیتی، تحصیلی و شغلی و تسهیل روند ارضای نیازهای اساسی دانش آموزان، ازجمله شکوفایی استعدادها و توانمندیها، احساس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس، خود شناسی و ارتقای سلامت روانی آنان نقش مؤثری را ایفا می کند. اینگونه خدمات از طریق تدریس درس مهارتهای زندگی درقالب ساعت پرورشی، اجرای آزمونها و انجام فرایند هدایت تحصیلی واطلاع رسانی شغلی و آموزش فرایند برنامه ریزی تحصیلی و طرح ریزی شغلی در فرصتهای مناسب اجرا می شود.

نقش مشاوران در تأمین بهداشت روانی دانش آموزان:

 دانش آموزانی از سلامت روانی برخوردارهستند که اولاٌ خود را فردی ارزشمند و قابل احترام بدانند و به توانائیهای خود اطمینان داشته باشند. ثانیا بتوانند بدون دغدغه خاطر و ناراحتی با واقعیات زندگی مواجه شوند و کل وجودشان را همانگونه که هست بشناسند و بپذیرند، ثالثاٌ با آرامش خاطر و احساس امنیت وبا شوق و امید زندگی کنند. دانش آموزی که با بحران و مشکل روانی مواجه است توانایی ایستادگی در برابر فشارهای وارده را ندارد و درحل مشکلات به طور منطقی و سنجیده عاجز است و تعادل روانی بهم خورده ای دارد .چنین دانش آموزی جهت حل مشکل و برقراری تعادل به مشاوره نیاز دارد. مشاورین از عوامل مـؤثر تأمین بهداشت روانی دانش آموزان در مدارس می باشند. استفاده ازخدمات راهنمایی مشاوره در آموزش و پرورش در نهایت به تأمین بهداشت روانی دانش آموزان منجر می شود. وبهداشت روانی بهترزیستنٌ و سلامت فکر و بهبود روابط اجتماعی ضرورت دارد.
هدف اصلی بهداشت روانی تأمین سلامت فکر و روان و سالم سازی محیط 
 فردی و اجتماعی است . مشاور بی آنکه کسی را به دوش بکشد یا به پیش و پس براند چشم انداز تازه ای را به ماجراهای ذهنی می گشاید چشم انداز و نگاهی که به آدمی مجال زیستن می دهد و فرصت فراهم می کنــد تا فرد خودش را در ذهنش بازسازی کنــد و قدرتی را دراختیار فرد می گذارد تا با بهره گیری از آن نوع جدیدی از حضور را در پهنه روابط بین فردی تجربه کند . افزون بر این مشاور وظیفه نظارت بر خویش را  نیز بر دوش می کشد .