Smaller Default Larger

همیشه در آغاز مسیر یك ساله تحصیلی سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان یك سال تحصیلی را با موفقیت پشت سر گذاشت؟

شرایط خانه و خانواده:

موفقیت تحصیلی در خانواده هایی که احترام کلامی و رفتاری به علم دانش آموز و معلم گذاشته می شود، خانواده هایی که با کتاب و روزنامه سروکار دارند، خانواده هایی که در آن فرزندان احساس امنیت روانی می کنند، خانواده هایی که با ویژگی های روانی و شخصیتی فرزندان خود آشنا هستند و خانواده هایی که فرزندان خود را تشویق می کنند، بیشتر است.

با تمام این تفاسیر اگر خود دانش آموز درست عمل نکند نمی تواند موفقیتی بدست آورد.

ویژگی های دانش آموز موفق:

خودباوری
اولین رمز موفقیت و قدم اصلی برای یادگیری خود باوری می باشد. اگر دانش آموز به یک خود باوری واقعی نسبت به توانایی هایش نرسد کمتر به موفقیت خواهد رسید.

برنامه ریزی
برنامه ریزی برای هر کاری ضروری و لازم است، دانش آموز موفق کسی است که از ابتدای سال تحصیلی برنامه ای روشن و کامل برای خود طراحی نماید و تا آخر سال بر اساس آن عمل نماید.


 نظم
دانش آموزن باید همیشه در كارها و روابط دوستانه خود نظم داشته باشند. وجود نظم به آنها آرامش داده و باعث می شود با سهولت و مشکلات کمتری به امور درسی برسند.


تغییر شرایط مدرسه
دانش آموز موفق شرایط محیط درسی را به نفع خودش تغییر می دهد، مثلا اگر با نشستن در نیمکت آخر به علت مشکلات جسمی یا شیطنت بچه ها درس را متوجه نمی شود با کمک مشاور و والدین جایش را تغییر می دهد. او بهترین افراد را در مدرسه برای دوستی بر میگزیند. زنگ تفریح را با شادی سپری میکند و در نماز خانه دست نیایش به سوی خداوند دراز می کند.

مواردی که به فعال شدن استعداد دانش آموز کمک می کند:
- برنامه ریزی برای درس
- امیدوار بودن به توانایی های خود
- جلوگیری از هدر رفتن وقت
- انتخاب یك روش مطالعه مناسب
- ارتباط منطقی و دوستانه با معلم
- كنترل رفتارهای خود در كلاس و محیط مدرسه
- رعایت قوانین و مقررات مدرسه
- مرور درس در همان روز
- عدم مقایسه خود با دیگران
- داشتن انگیزه ای قوی
- احترام به والدین
- ایمان و اتكا به یاری خداوند