Smaller Default Larger

زبان

یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . زبان انگلیسی ،زبان علم استو آموزش رشته های محتلف در سطوح عالی و تولید علم به زبان انگلیسی صورت می گیرد . با پیشرفت روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی ،تجارت جهانی و آموزش علوم جدید به زبان انگلیسی انجام می شودو عدم آشنایی با این زبان معادل عدم حیات در دنیای مدرن است. انگلیسی زبان رسمی اخبار و اطلاعات مبادله شده ی جهان است. قریب به نیمی از روزنامه های منشر شده در سرتا سر دنیا به انگلیسی است.