Smaller Default Larger

علوم


درس علوم تجربی ، درس یادگیری بعضی از دانشها برای استفاده عملی بهتر در زندگی است . بنابراین . بخش تئوری باید به گونه ای با بخش عملی آمیخته شود که هم قوه ی جستجو گری را در دانش آموزان شکوفا نماید و هم دانستن و کشف مجهولات را برای آنها نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند به آنها بیاموزد .
آموزش فعال و پویای درس علوم تجربی فرد را قادر می سازد راه حل مسائل و کشف مجهولات را بیابد که این آموختن برای زیستن است .


پرورش مذهبی در مقایسه با سایر جنبه های پرورشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا در نظام مبتنی بر نگرش های مذهبی، هدف های دینی به منزله ی چتری هستند که سایر جنبه های پرورشی را نیز در بر می گیرند. در بیان هدف های درسی دینی باید به این امر توجه شود که دین مجموعه ای از دستورهای عملی و اخلاقی، فردی اجتماعی می باشد که لازم است برای پرورشکاران مذهبی و معلمین و دانش آموزان قابل درک و عمل و خالی از هر گونه کلیت و ابهام باشد