Smaller Default Larger

هدیه های آسمانی


لازمه وصول به این هدف های کلی و عمیق طراحی برنامه های آموزشی و درسی است. آموزش مذهبی و دینی به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است و در نظام آموزشی، درس دینی مهم ترین وسیله برای آموزش  دینی و مذهبی کودکان و نوجوانان این سرزمین
می باشد.


پرورش مذهبی در مقایسه با سایر جنبه های پرورشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا در نظام مبتنی بر نگرش های مذهبی، هدف های دینی به منزله ی چتری هستند که سایر جنبه های پرورشی را نیز در بر می گیرند. در بیان هدف های درسی دینی باید به این امر توجه شود که دین مجموعه ای از دستورهای عملی و اخلاقی، فردی اجتماعی می باشد که لازم است برای پرورشکاران مذهبی و معلمین و دانش آموزان قابل درک و عمل و خالی از هر گونه کلیت و ابهام باشد


لازمه وصول به این هدف های کلی و عمیق طراحی برنامه های آموزشی و درسی است. آموزش مذهبی و دینی به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است و در نظام آموزشی، درس دینی مهم ترین وسیله برای آموزش  دینی و مذهبی کودکان و نوجوانان این سرزمین
می باشد.